Van de Klankbordgroep Raadsleden 10 januari 2024
22 januari 2024

De Klankbordgroep Raadsleden van RNOB kwam op 10 januari jl. bijeen in het gemeentehuis van Oss. Een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten volgt hieronder.

delen

Werkplannen RNOB 2024

De begroting van 2024 RNOB is begin 2023 op hoofdlijnen vastgesteld en op inhoud eind 2023 verder uitgewerkt in werkplannen. Er wordt aandacht gevraagd voor een goede balans tussen de ambities, plannen en de beschikbare capaciteit.

 

Ook komen signalen vanuit de klankbordgroep dat de werkplannen concreter mogen, vooral de beoogde resultaten voor de inwoners. De mate van concreetheid heeft te maken met de rol die RNOB in de regionale samenwerking vervult. Het is geen gemeenschappelijke regeling en ook geen uitvoeringsorganisatie. RNOB faciliteert overlegtafels en ondersteunt bij de uitvoering van programma’s en projecten. RNOB heeft meestal de rol als platform en verbinder, niet die van kartrekker. In dat geval ligt de daadwerkelijke uitvoering van de werkplannen bij de gemeenten en waterschappen. Wanneer RNOB wel eigenaar of partner van een project is, kan wel concreter worden aangegeven wat de acties en resultaten zijn.

 

Nieuw samenwerkingsconvenant vanaf 2025

Op 31 december 2024 loopt het huidige samenwerkingsconvenant van RNOB af. Vóór de zomer van 2024 wordt het voorstel voor een nieuw convenant ter besluitvorming aan de gemeenteraden en algemene besturen waterschappen voorgelegd.  Melanie Huurneman (gemeente Land van Cuijk) lichtte namens het betrokken ambtelijk kernteam het proces op weg naar een nieuw convenant toe.

 

Een van de onderdelen van het proces is een regionale bijeenkomst - vooralsnog gepland op 13 maart 2023 - waarin de gemeenteraden en algemene besturen waterschappen input kunnen leveren voor het convenant. De belangrijkste onderwerpen zijn democratische legitimatie, de manier van samenwerken en de resultaten van de regionale samenwerking. De raden en algemene besturen ontvangen binnenkort een raadsinformatiebrief over het proces.

 

Vergaderdata in 2024

De Klankbordgroep Raadsleden komt dit jaar nog twee keer bij elkaar:

  • 17 april
  • 25 september.

Meer over: Organisatie