Van de Klankbordgroep Raadsleden
21 oktober 2021

Op 6 oktober jl. kwam de Klankbordgroep Raadsleden (online) bij elkaar. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten.

delen

BRE onderzoek
Het onderzoek naar het functioneren van het Bestuurlijke Regionale Ecosysteem (BRE) nadert zijn afronding. Een aantal raadsleden gaat met de onderzoekers de resultaten van een regionaal uitgezette enquête onder raadsleden bespreken. 


Jaarverslag RNOB 2021
De raadsleden vinden het jaarverslag overzichtelijk, makkelijk toegankelijk en goed leesbaar. De inhoud (onderwerpen etc.) en uitvoering passen prima in de informatievoorziening van de raden.


Jaarplan RNOB 2022
Het jaarplan omvat de actiepunten en beoogde resultaten van 2022. Het plan geeft uitvoering aan de RNOB Samenwerkingsagenda 2030 op jaarbasis. Bij elk onderwerp is de rol van de regio benoemd: platform, verbinder, partner of trekker/eigenaar). De klankbordgroep vindt dat er ook aandacht moet zijn voor de rol van de regio in het speelveld lokaal-regionaal-provinciaal-nationaal. Samen met enkele raadsleden is een monitor opgesteld om de resultaten transparant te meten. 

 

Communicatie AgriFood Capital
De raadsleden vinden dat er inmiddels veel informatie (te vinden) is over AgriFood Capital; ook is het onderscheid met RNOB duidelijker. Maar deze informatie verdwijnt vaak in de grote informatiestroom die op de raden afkomt. Urgentere regionale en/of lokale onderwerpen krijgen dan prioriteit. RNOB onderzoekt samen met AgriFood Capital hoe de relevante informatie toegankelijker gemaakt kan worden. 

 

Evaluatie Klankbordgroep Raadsleden
De aanwezige deelnemers vinden dat de klankbordgroep goed functioneert. Het is daarbij belangrijk om de bijeenkomsten kort, krachtig en concreet te houden. Er wordt een aantal agendaonderwerpen ingebracht voor volgend jaar. Het is af en toe nog wel een ontdekkingstocht hoe de onderwerpen door een regionale bril te bekijken in plaats van een lokale bril, en ook niet op inhoud.

 

De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is op 12 januari 2022.


Meer over: Organisatie