Regio in landelijk BRE onderzoek
29 april 2021

De ‘regio’ wordt steeds belangrijker bij het oplossen van complexe maatschappelijke en economische vraagstukken. En dat in een wereld die steeds verder globaliseert. De regio vormt daarbij steeds meer een knooppunt van verschillende samenwerkingen tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. 

delen

Samen pakken ze complexe opgaven op als klimaatverandering, mobiliteit en woonopgaven.  Dat het kabinet de regio’s als een belangrijk samenwerkingsorgaan zien, bewijzen onder andere de Regio Deals. Met dit instrument wil het Rijk de regio’s in hun kracht te zetten om de brede welvaart te vergroten. 


Definitie regio
Maar wat is ‘de regio’ eigenlijk? Hoewel het een veelgebruikte term is, bestaat er geen overeenstemming over het concept regio. Het is een vierde laag naast de drie formele bestuurslagen die de NL staatsinrichting kent: Rijk, provincies en gemeenten, aangevuld met waterschappen. De drie formele lagen hebben elk hun eigen taken en bevoegdheden. Maar voor die vierde laag, het Bestuurlijk Regionale Ecosysteem (BRE), zijn geen echte kaders en meetinstrumenten. Toch ligt er voor bestuurders en ambtenaren de opgave om het succes van de regio te vergroten en te zorgen voor resultaten die meerwaarde opleveren voor inwoners. Dit laatste wordt ook wel de publieke waarde genoemd. 


Onderzoek in 10 regio’s
De komende 2,5 jaar doet de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in samenwerking met Berenschot onderzoek naar het begrip regio en de factoren die van invloed zijn op het realiseren van publieke waarde. In tien regio’s, waaronder Noordoost-Brabant, wordt het samenspel tussen het BRE, het economische ecosysteem (onder andere bedrijfsleven en publiek/private samenwerkingen) en het maatschappelijke ecosysteem (onder andere onderwijs, zorg en verenigingen) onderzocht.


Wat levert deelname op?
Sofie Dreef, onderzoeker van RUG/Berenschot vertelt: “Hoe complexer de opgaven, hoe groter het belang is om binnen de regio samen te werken. Niet alleen tussen de gemeenten en waterschappen maar ook met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.”

 

De lokale overheden in Noordoost-Brabant staan samen voor grote maatschappelijke en economische opgaven: van het investeren in leefbaarheid en klimaatadaptatie tot een sterke economie en werkgelegenheid. Door deel te nemen aan het onderzoek, krijgen we als regionale samenwerking handvatten voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen het bestuurlijk, maatschappelijk en economisch ecosysteem in Noordoost-Brabant. “Het onderzoek maakt onder andere inzichtelijk hoe de lijnen lopen tussen deze ecosystemen”, vervolgt Sofie Dreef. ”Welk factoren versterken regionale samenwerking en welke factoren werken juist remmend? Ook leren we wat regionale samenwerking oplevert voor de inwoners van Noordoost-Brabant vanuit het perspectief van brede welvaart en vanuit de doelen die de regio zichzelf stelt.”


Begeleiding vanuit de regio 
Vanuit de regio wordt het onderzoek begeleid door een bestuurlijke stuurgroep en een ambtelijke begeledingsgroep. Ook wordt de klankbordgroep raadsleden op tussentijdse momenten bijgepraat over de resultaten. 

Bestuurlijke stuurgroep

Het dagelijks bestuur van de RNOB en provincie:

Jack Mikkers, gemeente ‘s-Hertogenbosch          

Wobine Buijs, gemeente Oss        

Jan Goijaarts, gemeente Meierijstad              

Harry van Rooijen, gemeente Meierijstad

Kees van Geffen, gemeente Oss        

Henk Mensink, gemeente Oss

René Peerenboom, RNOB

Wil van Pinxteren, provincie Noord-Brabant

 

Ambtelijke begeleidingsgroep
Johan Postma, gemeente Land van Cuijk i.o.
Marion van Dongen, gemeente Oss
Jules Goris, RNOB en AgriFood Capital         
René Peerenboom, RNOB 
Rian Snijder, RNOB
Richard Dumont, provincie Noord-Brabant

Betrokkenheid raden
Ook de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen worden bij het onderzoek betrokken. Het BRE onderzoek stond op de agenda van de Klankbordgroep Raadsleden van 28 april jl. De onderzoekers presenteerden er de opzet, het doel, aanpak en planning van het BRE onderzoek in Noordoost-Brabant. Afgesproken is dat de klankbordgroep zal deelnemen aan een focusgroep om de uitkomsten van een nog te houden enquête onder alle raadsleden te bespreken. 


Meer over: Organisatie