Proces Prioriteitennota RNOB
30 maart 2023

In 2020 hebben alle gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van RNOB vastgesteld. Ontwikkelingen sinds de vaststelling zoals de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden, ontwikkelingen op gebied van energie en arbeidsmarkt en recente externe adviezen over onze samenwerking vragen om een nieuwe en scherpere politiek-bestuurlijke focus.

delen

Doen we nog steeds de juiste dingen, doen we ze goed en zijn daarvoor voldoende middelen en (menselijke) capaciteit?

 

In de Prioriteitennota staat aan welke onderwerpen we prioriteit geven en aan welke niet. De prioriteit ligt bij actuele onderwerpen zoals stikstof, klimaat, de vele ruimteclaims die op onze regio afkomen, wonen, energie en brede welvaart. Als regio willen we samen met provincie en Rijk meer als één overheid optrekken. De Prioriteitennota is inmiddels voorgelegd aan de bestuurders op de Regiodag van 23 maart jl. Na behandeling in het DB van RNOB wordt de nota op 7 april a.s. naar alle gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen gestuurd. 

 

Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst 10 mei

Op woensdag 10 mei a.s. gaan de raden en AB-leden van de waterschappen over de Prioriteitennota met elkaar in gesprek. Dat gebeurt tijdens een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) in het gemeentehuis in Oss. Daar kunnen wijzigingsvoorstellen en suggesties worden ingediend. 

 

De uitkomst van de VVB worden door het DB verwerkt in de Prioriteitennota. Daarna vindt besluitvorming in de afzonderlijke gemeenteraden en AB-waterschappen plaats. De gemeenteraden en AB-waterschappen hebben al een vooraankondiging van de VVB ontvangen. 

 
Webinar 12 april

Ter voorbereiding van de VBB organiseert RNOB op 12 april a.s. (19.30 – 20.30 uur) een informatief (beeldvormend) webinar voor de raadsleden en AB-leden van de waterschappen. Op het programma staan de volgende onderwerpen: RNOB in het algemeen en de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030’, aanleiding en inhoud van de prioritering en het vervolgproces, inclusief de VVB op 10 mei 2023. Tijdens het webinar is er alle ruimte om vragen te stellen. In de uitnodiging voor de VVB staat de aanmeldlink voor het webinar en een link naar stukken over de Prioriteitennota.


Meer over: Organisatie