Korte terugblik Regiodag 29 juni 2023
11 juli 2023

Tijdens deze Regiodag bespraken bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere de stand van zaken rond het Brabants Programma Landelijk Gebied, de versnellingstafel van de Regionale Woondeal, de voortgang van de ruimtelijke voorstellen Brabant en RNOB, het landelijke onderzoek van Berenschot naar de infrastructuur van de Sociaal Ontwikkelbedrijven en de activiteiten van ZZP-Boost. 

delen

Op deze dag stemden alle bestuurders in met het Jaarverslag 2022 en het Jaarplan 2024, stond de voorbereiding van de Regio Deal vijfde tranche op de agenda en zijn afspraken gemaakt naar aanleiding van het eindadvies over het Regio Deal project ‘Internationale medewerkers’. 

 

De (overige) belangrijkste bespreekpunten van de portefeuillehoudersoverleggen (poho's) volgen hieronder.

 

Poho Economie 

In opdracht van RNOB heeft STEC groep een verdiepend onderzoek gedaan naar de vraag en het (beschikbare) aanbod van ruimte voor bedrijven. De resultaten vormen de basis voor een actualisatie van het regionaal bedrijventerrein-programma (eind november 2023 gereed).  Daarnaast kan RNOB input geven voor het landelijke voorstel van EZK voor de aanpak van ongewenste vestiging van XXL-logistiek op bedrijventerreinen. EZK is gecharmeerd van de aanpak XXL-logistiek én de Grote Oogst in Brabant. 

 

Poho Duurzame Leefomgeving

Gedeputeerde Elies Lemkes lichtte het proces van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) toe. Half juli is een eerste 65%-versie ingediend bij de minister. Vervolgens wordt er verder gewerkt aan het voorontwerp BPLG en worden plan MER-procedures voorbereid. In het eerste kwartaal van 2024 is het ontwerp BPLG klaar en eind 2024 het definitieve BPLG. Regio’s kunnen input voor het BPLG leveren.


Poho Ruimte, mobiliteit en wonen

Onder leiding van Anne van Eldon, procesmanager van de versnellingstafels, gingen de wethouders met elkaar in gesprek over de versnellingstafel Regionale Woondeal. Deze versnellingstafel gaat helpen om woonprojecten sneller gerealiseerd te krijgen. Maar ook om overstijgende knelpunten zoals mobiliteit en ambtelijke capaciteit verder aan te pakken. Wethouders Franko van Lankvelt (Maashorst) en Wim van der Zanden (Boxtel) zijn de regionale bestuurlijke trekkers. 

 

Poho Arbeidsmarkt

Het poho Arbeidsmarkt startte met een filmpje dat was gemaakt voor de Bestuurlijke conferentie Toekomst van de Arbeidsmarkt op 5 juni jl. Naast wethouders waren daar ook netwerkpartners vanuit onderwijs en ondernemers bij aanwezig. 

Centraal tijdens dit poho stond het landelijke onderzoek van Berenschot naar de infrastructuur van de Sociaal Ontwikkelbedrijven. In Noordoost-Brabant zijn dat IBN, WeenerXL en WSD. Gevreesd wordt dat de sociale infrastructuur afbrokkelt zonder dat er een nieuwe infrastructuur komt. Dat komt door de krimp van de Wet sociale werkvoorziening, de lage instroom van nieuwe doelgroepen en bezuinigingen op Rijksmiddelen voor reïntegratie. Berenschot ziet drie knelpunten: 1) ontbreken van een goede inrichting van een ondersteuningsinfrastructuur met een duidelijke inbedding van het sociaal ontwikkelbedrijf; 2) de groep mensen met verminderde loonwaarde die het (nog) niet lukt om bij reguliere werkgevers aan de slag te komen en 3) financiën. Berenschot schetste drie mogelijke toekomstscenario’s voor de sociaal ontwikkelbedrijven.

 

Combi-poho Economie en Arbeidsmarkt

Frank Pijnenburg, projectleider van ZZP Boost, besprak de activiteiten van ZZP Boost in 2022 en 2023. ZZP-Boost is de regionale community voor zzp-ers – er zijn er 63.000 in Noordoost-Brabant - die vanuit beide poho’s wordt gefinancierd.  Het initiatief heeft startende zzp’ers geholpen, afhakende zzp’ers terug naar loondienst begeleid en vraag en aanbod op de zzp-markt beter verbonden. 

ZZP-boost heeft een website, hulplijn, en organiseert events, vaak in samenwerking met lokale organisaties. Cristel van de Ven (Vereniging Zelfstandigen Nederland en SER-lid) ging o.a. in op de uitdagingen die vooral de flexibiliteit en ondernemerschap van de zzp’ers aantasten: minder belastingaftrek, verplichte verzekering en strengere criteria voor inzet zzp’ers in bijv. zorg en onderwijs. De wethouders discussieerden over een eventuele ondersteuning van zzp’ers door RNOB. Een speciale werkgroep komt op de Regiodag in oktober met een voorstel voor besluitvorming. 

 

Combi-poho Economie, ruimte, mobiliteit en wonen

 

Ruimtelijk voorstel

Gedeputeerde Erik Ronnes en regionaal strateeg Jules Goris lichtten de stand van zaken en het vervolg van het Ruimtelijk Voorstel Brabant toe. De bstuurders gaven de aandachtspunten vanuit hun gemeenten mee. De informatievoorziening naar de raden en ABs verloopt via de colleges en DBs waterschappen. Daarnaast worden in het najaar de gemeenteraden en algemeen besturen in een extra regionale informatiebijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over het Ruimtelijk Voorstel RNOB.

 

Multimodaal regionaal mobiliteitspakket

De bestuurders bespraken ook het multimodaal regionaal mobiliteitspakket als uitwerking van het ontwikkelperspectief stedelijke regio ’s-Hertogenbosch-Oss (verstedelijkingsopgave). Dit pakket heeft als doel om de verstedelijking en woonopgaven te faciliteren, de mobiliteitstransitie te versnellen en de mobiliteitsimpact van infraprojecten (zoals de A2 Deil-Vught) die op pauze staan, te beperken. Vanuit de brede welvaartsgedachte wordt ook gewerkt aan mobiliteit voor iedereen. Het mobiliteitspakket moet invulling geven aan een krachtig en complementair netwerk en sociale, inclusieve en duurzame bereikbaarheid. Iedereen kon instemmen met het resultaat tot nu toe. In de zomer volgt nog een verdere uitwerking op kosten- en effectniveau. In september wordt een werksessie georganiseerd om het BO MIRT van het najaar voor te bereiden en daar afspraken te maken over opgaven en investeringen waar het Rijk bij nodig is. De andere opgaven worden uitgewerkt in het regionale mobiliteitsprogramma of andere programma’s zoals de strategische agenda A50.

 

Wijzigingsvoorste
Het wijzigingsvoorstel van de fracties van Land van Cuijk opgave Duurzaam Bereikbaar haalde het op de verenigde bijeenkomst van raden niet om opgenomen te worden in de prioriteitennota. Het poho besloot om het deel ‘fiets’ over te nemen voor het werkplan 2023 en 2024. Aan het deel openbaar vervoer werkt RNOB samen met de provincie in voorbereiding voor de nieuwe concessie.


Meer over: Organisatie