Korte terugblik Regiodag 25 maart 2021
26 maart 2021

Deze maand ontmoetten de bestuurders uit onze regio elkaar voor de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) op de Regiodag. Deze Regiodag was volledig online. Vanuit de provincie waren de gedeputeerden Erik Ronnes, Christophe van der Maat en Elies Lemkes aanwezig.

delen

Poho Arbeidsmarkt

 • De bestuurders gingen in gesprek met gedeputeerde Martijn Gruijthuijsen over de crisisaanpak. Er is gesproken over de volgende doelgroepen
  Met ontslag bedreigende werknemers: Ervaringen vanuit de pilot ‘Van werk naar werk’ die meegenomen worden bij de inrichting van het regionaal mobiliteitsteam (RMT). In de pilot ‘van werk naar werk’ bleek nauwelijks een scholingsbehoefte van werknemers; hoe kan dat en wat is in de toekomst realistisch m.b.t. omscholing?
  Werkgevers: De doorontwikkeling van de 1-loket functie van het werkgeversservicepunt (WSP).
  ZZP’ers: manieren om de kwetsbare ZZP’ers te bereiken. Gemeenten zullen ZZPBoost actief bekend maken in hun eigen ondernemersnetwerken.  
 • Het regionale projectplan laaggeletterden is vastgesteld. Wethouder Toine van de Ven (Vught) wordt bestuurlijke trekker.
   

Poho Ruimte, mobiliteit en wonen

 • De naam van het poho wordt uitgebreid met ‘wonen’ in verband met de samenhang in de opgaven en het platform dat de Regiodag biedt. Het poho Ruimte en mobiliteit is heet voortaan poho Ruimte, mobiliteit en wonen.
 • Gedeputeerde Christophe van der Maat schetste de gevolgen van Covid op de reizigersaantallen en–opbrengsten in het openbaar vervoer. De provincie werkt aan een aantal scenario’s om te kunnen anticiperen op de vele onzekerheden.
 • Franko van Lankvelt bracht de transformatieopgaven op tafel. In het poho is wonen een vast onderwerp, maar transformatie gaat verder dan dat. Om transformatie tot een succes te maken is een meer samenhangende benadering nodig,
  die verder reikt dan wonen. De meerwaarde van de regio als platform zit in het delen van kennis en ervaring. Gedeputeerde Erik Ronnes bood de expertise aan die op het provinciehuis aanwezig is. Niet alleen voor de grote en middelgrote steden, maar ook kleinere gemeenten met lokale opgaven kunnen er terecht voor advies.
 • Het poho Ruimte, mobiliteit en wonen heeft de beschikbare middelen vanuit het Regionaal mobiliteitsprogramma (op 10 december 2020 vastgesteld) verdeeld over vier deelprogramma’s en 68 regionale en gemeentelijke projecten.


Lees alle bijzonderheden in het sfeerverslag van de bijeenkomst van 25 maart.

 

Poho Economie

 • Er is een nijpend tekort aan bedrijfskavels binnen de regio Noordoost-Brabant. Om de komende jaren te kunnen voorzien in de vragen van klanten, gaan de gemeenten samenwerken aan een vlekkenplan met zoekgebieden voor het vraaggericht ontwikkelen van bedrijventerreinen.
 • Het poho Economie onderstreept dat duurzame bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde is voor een toekomstbestendige economie en een goed vestigingsklimaat. Op 22 april a.s. vindt een verdiepende themasessie plaats met portefeuillehouders Economie, waar ook andere portefeuillehouders kunnen aansluiten. Deze sessie is een eerste stap in de verkenning over de mogelijke bijdrage van het poho Economie aan de realisatie van duurzame bedrijventerreinen, nu én in de toekomst.
 • Het poho Economie ondersteunt de komende drie jaar het programma ZZPBoost. De 60.000 zzp’ers vormen een cruciale schakel in de regionale economie van Noordoost-Brabant. ZZPBoost is uitgegroeid tot een stevig netwerk voor de zzp-ers uit de regio, met webinars, 1-op-1 advisering en netwerk-mogelijkheden voor zzp’ers onderling. Het poho Economie wil deze functies verder uitbouwen en geeft daarom een financiële bijdrage aan het programma. Ook maken de deelnemende

 

Poho Duurzame leefomgeving

 • Wageningen UR heeft de drie grote beekdallandschappen in kaart gebracht en onderzocht hoe we in onze regio kunnen zorgen dat deze beekdallandschappen bijdragen aan een fijne leefomgeving en goede klimaatadaptatie. Het is belangrijk om niet alleen naar buurgemeentes te kijken bij ontwikkelingen in het beekdal. Dit vraagt ook om samenwerken met alle gemeenten die aan het beekdal liggen. Daarom gaat de Regio Noordoost Brabant het rapport officieel aanbieden aan alle colleges van B&W en de DB’s van de waterschappen. Met dit rapport onder de arm kunnen we zorgen voor een betere waterhuishouding in de gehele regio.
 • Beleidskader Gezondheid van de Provincie: drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Daar gaat gedeputeerde Elies Lemkes-Straver aan werken met het nieuwe beleidskader gezondheid. Het thema gezondheid is, zeker na afgelopen jaar, steeds belangrijker geworden in onze provincie. Niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland is steeds meer aandacht voor positieve gezondheid door middel van een goede omgeving om in te leven, te werken en te wonen. De provincie wil graag de inbreng van de gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben. Colleges en AB’s van de waterschappen kunnen hun input geven van april tot en met juni 2021.
 • Het poho Duurzame leefomgeving neemt afscheid van Lambert Verheijen. Als sind de oprichting van het poho Duurzame Leefomgeving is hij betrokken bij dit overleg. Harry van Rooijen sprak namens het poho mooie woorden over alle inzet die Lambert geleverd heeft voor onze regio. "Niet alleen binnen de regio, maar ook ver daarbuiten. Lambert was daarbij altijd verbindend en zorgde ervoor dat ook de samenhang met andere onderwerpen niet over het hoofd werd gezien. Wij vinden het jammer dat Lambert onze regio gaat verlaten, maar vinden ook dat hij mag genieten van zijn welverdiende pensioen. Namens heel Noordoost Brabant: bedankt en tot ziens!"

Meer over: Organisatie