Korte terugblik Regiodag 23 maart 2023
31 maart 2023

Tijdens deze Regiodag bespraken bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere de kansen voor ondernemers van de Regio Deal, de Regionale Woondeal, het nieuwe RNOB programma Vitaal landelijk gebied, de regionale jongerenaanpak en de aanvraag van de vijfde tranche van de Regio Deals. De belangrijkste bespreekpunten van de portefeuillehoudersoverleggen (poho's) volgen hieronder.

delen

Poho Economie

Regio Deal Noordoost Brabant biedt veel kansen voor (mkb) ondernemers. Met name op gebied van nieuwe technologieën, toepassing van data, nieuwe verdienmodellen en het aantrekken en ontwikkelen van medewerkers. De Kansenkaart van de Regio Deal vat deze kansen mooi samen, inclusief relevante contactpersonen en websites. Mkb-ondernemers kunnen natuurlijk altijd terecht bij de accountmanager van hun gemeente voor meer informatie. 

 

Drie Regio Deal projecten werden uitgelicht: BOOST vouchers van Spark Makers Zone in ’s-Hertogenbosch (t.w.v. 5000 euro), waarmee een mkb’er bijvoorbeeld kan 3D printen kan leren. AgroProeftuin de Peel biedt agrarische ondernemers en andere vernieuwers ruimte om te pionieren in kringlooplandbouw, in projecten en praktijkproeven. Tot het eind van het jaar zijn zowel kleine als grote subsidies beschikbaar. AgrifoodInnovation heeft nog ruimte voor nieuwe business cases op het gebied van 1) verwaarding van groene grondstoffen tot hoogwaardige voedingsproducten en 2) de toepassing van innovatieve technologieën om (voedsel)verspilling te voorkomen en/of te verminderen.

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • Provinciale regelgeving over XXL-logistiek (wordt na de zomer definitief).
 • Gezamenlijke ambitie en visie op het gebied van duurzame en klimaatadaptieve bedrijventerreinen.
 • Besluit over de ontwikkeling van bedrijventerrein Hoogveld-Zuid (Maashorst).
 • Bezoeken van de provincie en regio met FoodNL naar Brussel en Berlijn.
 • Onderzoek naar nut en noodzaak expat center Noordoost-Brabant: start livingin coördinator als kwartiermaker voor de regio.
   

Poho Duurzame Leefomgeving 

Ten aanzien van Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) en lobbytraject Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft RNOB heeft twee belangrijke boodschappen: (1) het transitiefonds moet flexibel inzetbaar zijn en (2) het transitiefonds moet breder dan Natura2000 gebieden inzetbaar zijn, namelijk voor opgaven/doelen in het landelijk gebied (groen-blauw-landbouw etc). Provincie Noord-Brabant deelt deze wens maar het Rijk is hier aan zet. Er is bestuurlijke zorg uitgesproken over het tempo, het aangehaakt houden van bestuurders aangehaakt en de rol van de gemeenteraden. Gedeputeerde Hagar Roijackers pleitte voor het inbouwen van extra bestuurlijke en ambtelijke momenten op en buiten de formele tafels en in gezamenlijkheid. 

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • De start van het programma Vitaal landelijk gebied met Mario Jacobs als bestuurlijk trekker. Het is een verbindend programma voor gebiedsprocessen. De bestuurders werden geïnformeerd over de opzet en bestuurlijke aanhaking bij het nieuwe programma. 
 • Start van twee nieuwe programmaregisseurs: Christa Links (Heusden) die Sander Groenen opvolgt als regisseur Transitie Landbouw, en programmaregisseur Klimaatadaptatie Joris Slotboom (Oss). 

 

Poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen

De regio is aan de slag met een regionaal mobiliteitspakket verstedelijking met als trekkers Roy Geers (’s-Hertogenbosch), Sidney van den Bergh (Oss) en Jan van Burgsteden (Meierijstad). De stand van zaken werd besproken en bestuurders gaven richting mee voor de verdere uitwerking. Daarnaast stemde het poho in met het aanstellen van een kwartiermaker Deelmobiliteit. Samen met de provincie verkennen de gemeenten de kansen voor minder stedelijke kernen om zo goede projecten op te kunnen zetten dit jaar. 

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • Regionale Woondeal Noordoost-Brabant.
 • Regionale doorvertaling van het ruimtelijke arrangement van de provincie Noord-Brabant in opdracht van het Rijk.
 • De Omgevingskoers van RNOB als bouwsteen voor het provinciale ruimtelijke arrangement.

 

Poho Arbeidsmarkt

De Jongerenaanpak is een programmalijn van het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt, die zich richt op de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten en Jeugdwerkloosheid met daarin ook een link met de zorg. Dat is uniek in Nederland. Het percentage voortijdige schoolverlaters in onze regio is al jaren 1-2% en lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

Jacomijn Pruijmboom, manager van deze programmalijn, presenteerde het Jaarplan 2023. Daarbij werden ter illustratie drie filmpjes getoond, over: een meisje dat vanuit voortgezet speciaal onderwijs bij een metaalbedrijf terecht kwam; Back in the game: een programma voor jongeren dat met rugbytraining probeert hen weer te motiveren voor school of werk; onderwijsmakelaar die jongeren vanuit school brede ondersteuning biedt. 

 

Medio 2025 wordt de nieuwe wet ‘Van school naar werk’ van kracht. Als gevolg hiervan wordt de doelgroep van de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMCs) uitgebreid naar 23-27 jarigen en wordt de samenwerking met afdelingen Werk & Inkomen versterkt. In Noordoost-Brabant wordt hier al op ingezet. 

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • Vasstelling van het Uitvoeringsplan 2023 van het Werkgeversservicepunt (WSP) Noordoost-Brabant, conform wet SUWI en de samenwerkingsovereenkomst.
 • 1Werkcentrum als centrale digitale punt in de regio Noordoost-Brabant waar iedereen met vragen over werk terecht kan. 
 • Deelname van Noordoost-Brabant Werkt aan de werkgroep Governance voor de uitwerking van de Kamerbrief ‘Uitgangspunten uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur’.

Meer over: Organisatie