Korte terugblik Regiodag 14 juli 2022
26 juli 2022

Vlak vóór de zomervakantie kwamen de wethouders, burgemeesters en DB-leden van de waterschappen uit de regio bij elkaar op de Regiodag. De Regiodag van RNOB vindt elk kwartaal plaats. Daarbij zijn ook de gedeputeerden van de provincie aanwezig.

delen

Op deze eerste regiodag na de reguliere raadsverkiezingen stonden er veel (her)benoemingen van de regionale bestuurlijke functies in RNOB op het programma. In het overleg van de burgemeesters, de bestuurlijke coördinatiegroep, is Jack Mikkers herbenoemd als voorzitter van de Bestuurlijke Coördinatie Groep en Wobine Buijs als vicevoorzitter. Zij blijven hierdoor ook de voorzitter en vicevoorzitter van RNOB.

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten van de portefeuillehoudersoverleggen (poho's).

 

Poho Duurzame leefomgeving

RNOB heeft samen met Metropool Regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) en de regio’s Noord- en Midden-Limburg een oproep aan het dagelijks bestuur van NOVEX de Peel gedaan om de transitie landbouw en de stikstofaanpak gezamenlijk en als één overheid te organiseren. Dit dagelijks bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg en drie Peelregio’s. 

 

De gemeentelijke bestuurders spraken namens de regio’s rond de Peel hun zorg en de urgentie uit. De transitie naar kringlooplandbouw in de twee provincies zit in een impasse door onduidelijke maatregelen. Ook is er geen helder handelingsperspectief voor agrarische ondernemers. Het dagelijks bestuur van NOVEX de Peel heeft de oproep (h)erkend. 

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • Bespreking van het nieuwe programma Natuur en landschap. In de Samenwerkingsagenda is de ambitie voor een regionale aanpak opgenomen. Het streven is om op de volgende Regiodag van 13 oktober a.s. een concreet programma voor te leggen.
 • Herbenoeming van Mario Jacobs (waterschap Aa en Maas) als voorzitter van het poho Duurzame Leefomgeving; Ben Brands (Boekel) is de nieuwe vicevoorzitter.
 • Benoeming van Mark Janssen-van Gaal (Land van Cuijk) als voorzitter van de kopgroep Transitie Landbouw (hij deed dit eerder a.i.); Jeroen van den Heuvel (Maashorst) wordt de nieuwe bestuurlijke trekker voor AgroProeftuin de Peel én voorzitter van de Stuurgroep Agroproeftuin de Peel. In deze stuurgroep zitten behalve RNOB, ook vertegenwoordigers van AgriFood Capital, Waterschap Aa en Maas, ZLTO, de provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool en Wageningen UR.

 

Poho Economie

Er gebeurt veel in detailhandel-land. De komende jaren krimpt het winkelareaal met 7%. Stads- en dorpscentra worden compacter, met meer vrijetijdsbesteding (‘leisure’), persoonlijke diensten en horeca gemengd tussen de winkels. Overtollige winkels maken plaats voor woningen of kantoren. Ondertussen groeit de ‘bezorgeconomie’ verder en vestigen afhaalcentra zich op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. 

 

RNOB ontwikkelt een nieuwe regionale detailhandelsvisie in samenwerking BRO Adviseurs. De concept-visie werd besproken in een gecombineerd poho Economie en Ruimte, Mobiliteit en Wonen. De regionale samenwerking op gebied van detailhandel heeft een informeel karakter. BRO onderzoekt de mogelijkheden voor een formelere afstemming. Een definitief besluit over de detailhandelsvisie volgt in het najaar.

 

Andere onderwerpen waren onder andere: 

 • Analyse van de voorzieningen voor startups in Noordoost-Brabant.
 • Nieuwe regelgeving voor XXL-logistiek op bedrijventerreinen.
 • Voortgang van het regionale programma ‘Voorzieningen voor internationale werknemers’.


Poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen 

Gedeputeerde Mobiliteit, Suzanne Otters-Bruijnen licht de mobiliteitssamenwerking tussen de provincie en de regio toe. De provincie maakt daarbij geen afspraken met individuele gemeenten, maar met RNOB via het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Voor de aanpak van de grote opgaven in de regio is een mobiliteitstransitie nodig. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de (elektrische) fiets, OV en deelmobiliteit. 

 

Ook is er volgens de gedeputeerde een relatie tussen mobiliteit en de verstedelijkingsstrategie. Door woningbouw te concentreren rondom mobiliteitsknooppunten, zoals stations of (nieuwe) hubs komen er minder files. Slimme keuzemogelijkheden zoals lopen, (deel)fiets/auto, trein en/of bus verbeteren de bereikbaarheid. Vanwege bezuinigingen bij de provincie zullen er echter scherpe keuzes gemaakt moeten worden in de mobiliteitsoplossingen voor de regio. Alternatieve financieringsbronnen zoals de ‘Impulsregeling verkeersveiligheid’ van het Rijk kunnen uitkomst bieden.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • Benoeming van Franko van Lankvelt als voorzitter van het poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen.
 • Instemming met de startnotitie Ruimte over de regionale aanpak van ruimtelijke vraagstukken. Gedeputeerde Erik Ronnes ziet graag meer samenwerking met de provincie omdat er veel overlappende processen zijn.
 • Instemming van de bestuurders met de startnotitie Wonen. RNOB zet in op een regionaal woonbeleid met een betere integratie van onderwerpen op gebied van ruimte en mobiliteit. 

 

Poho Arbeidsmarkt

De wethouders Arbeidsmarkt bespraken de impact, invloed en prioriteit van mogelijke activiteiten voor een regionale aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt. Na het poho-overleg heeft een aantal adviesgroepen samen met de betrokken partners in het samenwerkingsnetwerk van Noordoost Brabant Werkt verkend hoe onbenut arbeidspotentieel, internationale medewerkers, onderwijs-arbeidsmarkt, ontwikkeling van vaardigheden (‘skills’) en woon-werk-leefklimaat gezamenlijk opgepakt kunnen worden. 

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • De stand van zaken rond Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant.
 • Regionale samenwerking gericht op werk Oekraïense vluchtelingen.
 • Ontwikkelingen van 1-portaal voor alle inwoners en werkgevers die vragen hebben over werk.

Meer over: Organisatie