Korte terugblik Regiodag 12 oktober 2023
27 oktober 2023

Tijdens deze Regiodag bespraken bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere de ontwikkeling van een ondersteunend ecosysteem voor startups en scale-ups, de nieuwe Agenda Natuur en landschap, een dorpenstrategie, een nieuw multimodaal mobiliteitspakket, het Regio Deal project Puzzelen met Ruimte, het Ruimtelijk Voorstel RNOB en onbenut arbeidsmarktpotentieel in onze regio. Ook maakten de regiobestuurders kennis met een aantal nieuwe gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant: Stijn Smeulders, Saskia Boelema, Marc Oudenhoven en Wilma Dirken.

delen

Portefeuillehoudersoverleg Economie

Op de agenda stond de ontwikkeling van een regionaal startup ecosysteem (ondersteuningsprogramma), naar aanleiding van het onderzoek van Strategy Unit dat is uitgevoerd in opdracht van RNOB en AgriFood Capital. Noordoost-Brabant heeft als enige regio in Brabant geen startup ecosysteem. Zo’n ecosysteem helpt het aantal succesvolle startups en scale-ups in de regio te vergroten, innovatie aan te jagen, economische groei te stimuleren en brede welvaart te vergroten. 

 

Door de krachten van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio te bundelen, kunnen we een sterk netwerk bouwen dat in staat is om investeringen aan te trekken. Op de Regiodag van 30 november wordt de opzet en inrichting van het nieuwe programma verder besproken.. 

 

Andere besproken onderwerpen waren ondere andere: 

  • Nieuwe programmering van bedrijventerreinen t/m 2030 
  • Lopend onderzoek naar expats en Living In programma, een ondersteuningsprogramma voor families van expats in Noordoost-Brabant,
  • Vervolg op het ondersteuningsprogramma voor zzp’ers ‘ZZP Boost’ in 2024 en verder

 

Portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving

De wethouders stemden in met de nieuwe RNOB Agenda Natuur en landschap. Deze agenda geeft richting aan wat de gemeenten en waterschappen in regionaal verband willen oppakken op gebied van natuur en landschap. De volgende onderwerpen hebben prioriteit: Overgangsgebieden (Natuurnetwerk Brabant, Natura2000), gebieden zonder Natura 2000-status, agrarische natuur, robuuste verbindingen, Ecologische VerbindingsZone’s en beekdalen. Voor het realiseren van robuuste verbindingen worden kansen voor voor bijv. tiny houses, dagrecreatie, natuurinclusieve landbouw. De Agenda Natuur en landschap vormt de basis voor een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma met concrete projecten dat in de eerste helft van 2024 wordt uitgewerkt.

 

 

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Mobiliteit en Wonen

Een bestuurlijke kopgroep, onder leiding van Antoinette Maas (Land van Cuijk), stelt een bestuurlijke opdracht op voor het opstellen van een dorpenstrategie als uitwerking van NOVEX Stedelijk Brabant. Deze opdracht voor strategieontwikkeling gericht op vitale en leefbare kernen wordt in het volgende poho vastgesteld. Verder werd ingestemd met het regionaal multimodaal mobiliteitspakket. Met dit pakket koerst de regio op een krachtig, sociaal en duurzaam mobiliteitssysteem voor de lange termijn. Dit pakket vormt het vertrekpunt voor de gesprekken Brabantstad en met het Rijk in het BO MIRT. De volgende stap is het prioriteren van maatregelen in een uitvoeringsprogramma.

 

Andere besproken onderwerpen waren:

  • Terugkoppeling door wethouder Wim van der Zanden (Boxtel) van de eerste intake van de versnellingstafel Wonen die in Noordoost-Brabant moet zorgen voor versnelling in lopende woningbouwprojecten. 
  • De verdeelsleutel voor huisvesting van arbeidsmigranten.
  • De uitwisseling en kennisdeling rondom tijdelijke woningen. Door de urgentie in woningbouw een belangrijk onderwerp. Deze uitwisseling smaakte naar meer en een volgende keer komen concrete projecten uit verschillende gemeenten zoals Oss en Sint Michielsgestel op tafel. Wellicht zijn er kansen voor een regionale basisaanpak, zodat niet iedere gemeente het wiel hoeft uit te vinden. 

 

Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt

Op de agenda stond het onderwerp ‘onbenut arbeidspotentieel’ met de bestuurlijk trekkers Hannie van Loon (UWV) en Gijs van Heeswijk (Maashorst). Werkgevers kunnen in Nederland niet genoeg mensen vinden om het werk uit te voeren. Tegelijkertijd zijn er mensen die misschien wel kunnen werken, maar dat niet doen. 


Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel in Noordoost-Brabant en hoe kan elke subgroep het beste benaderd en verleid worden om te gaan werken? Veronique Scharenborg presenteerde de eerste bevindingen van de projectgroep die daar de afgelopen periode onderzoek naar heeft gedaan. Het onbenut arbeidspotentieel is niet zo heel erg groot. Dat is goed nieuws, maar daardoor alleen maar lastiger om de huidige krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Geef meer aandacht aan jongeren en statushouders en voer een actief beleid op niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden was de conclusie.

 

Ook werden de ontwikkelingen rondom het Regionaal Werkbedrijf besproken, in het bijzonder bij het 1Werkcentrum en ZZP Boost. Het ontwikkel- en implementatietraject van 1Werkcentrum loopt tot 1 juni 2024. Bij ZZP Boost is stilgestaan hoe om te gaan met de trend dat werknemers ervoor kiezen om uit vaste dienst te gaan om vervolgens ‘terug te keren’ als zzp-er.

 

Gecombineerd portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving - Ruimte, Mobiliteit en Wonen - Economie

Bestaande patronen doorbreken, vertrouwen verdienen en vooral vlot stappen vooruit blijven zetten. Dat zijn de basisvoorwaarden om complexe onderwerpen waar partijen met elkaar op vastlopen in gebiedsprocessen verder te brengen. Marlies Kampschreur, programmamanager van het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’ deelde samen met Jim van den Beuken hun ervaringen met het project en brachten tips in praktijk. Lees hier meer over dit project.

 

Als opmaat naar een nieuwe landelijke Nota Ruimte dienen in december 2023 de provincies, ook Noord-Brabant, hun Ruimtelijk Voorstel in om opgaven en knelpunten in beeld te brengen. De processen zijn interactief, maar in het eerste concept van de provincie is nog wel wat werk aan de winkel, wat RNOB betreft. Bestuurders bespraken het Ruimtelijk Voorstel RNOB en de regionale reactie naar gedeputeerde Staten. 


RNOB is succesvol in de Brabantse aanpak laadinfrastructuur en wil dat ook blijven. In Sint-Oedenrode is onlangs het 8.000e laadpunt geplaatst.


Meer over: Organisatie