Jaarplan 2024 en Jaarverslag 2022 vastgesteld
26 september 2023

Het Dagelijks Bestuur (DB) van RNOB het Jaarplan 2024 ‘Nieuwe focus in samenwerken’ en het Jaarverslag 2022 ‘Weer lekker ouderwets op z'n Noordoost-Brabants’ vastgesteld. De ingekomen zienswijzen op het Jaarplan 2024 van gemeenteraden en DB-waterschappen uit onze regio Noordoost-Brabant zijn bij deze besluitvorming betrokken.

delen

In samenhang en gebiedsgericht 

In het Jaarverslag 2022 wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen en uitgevoerde activiteiten. “In 2022 was het belang van in samenhang en gebiedsgericht werken meer van toepassing dan ooit”, aldus Jack Mikkers, voorzitter RNOB. “Veel opgaven vragen een nieuwe afweging bij de inrichting van stad en platteland, zoals woningbouw. Omdat de ruimte schaars is, zullen we daarin samen slimme keuzes moeten maken. Het vertrouwen daarvoor in RNOB is voelbaar en er is steeds meer eigenaarschap op deze opgaven. Dat doen we omdat we dat belangrijk vinden, maar ook omdat we zo beter kunnen samenwerken met provincie en met het Rijk, dat steeds meer sturend is. Om echt van betekenis voor onze regio te kunnen zijn, wordt samenwerken als één overheid daarom steeds belangrijker.“

 

Meer focus in 2024

In het Jaarplan 2024 worden de plannen van de regionale samenwerking voor volgend jaar aangegeven. “De algemene ontwikkeling in 2022 voorzien wij ook in 2024, het laatste jaar van de huidige convenantsperiode”, aldus Regiomanager René Peerenboom. “Volgend jaar zullen we (verder) uitvoering geven aan onder andere de Woondeals, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Ruimtelijk Voorstel RNOB respectievelijk. Brabant. Voor RNOB is daarbij een rol weggelegd in de verbinding tussen Rijk en provincie enerzijds en de gemeenten en waterschappen anderzijds. Dat vraagt om de juiste focus. We gaan daarom met meer politiek-bestuurlijke focus samenwerken aan ‘goed leven, wonen en werken’ in onze regio.” 

 

Vóór de zomer van 2024 nemen de gemeenteraden en AB-waterschappen een besluit over het Samenwerkingsconvenant 2025- 2028. In dit convenant worden de nieuwe samenwerkingsafspraken vastgelegd.

De gemeenteraden, colleges, algemeen besturen en dagelijks besturen van de waterschappen hebben het jaarplan 2024, de bijbehorende zienswijzen en het Jaarverslag 2022 begin september ontvangen. 


Meer over: Organisatie