Bestuurlijke Regioheidag RNOB: “meer uitgaan van onze eigen kracht!”
10 oktober 2023

Tijdens de bestuurlijke Regioheidag op 29 september jl. bespraken burgemeesters en wethouders, dijkgraven en DB-leden waterschappen wat zij met samenwerking willen bereiken, wat daarvoor nodig is en ook wat de belemmeringen zijn. 

delen

In twee tafelgesprekken gingen de aanwezige bestuurders met elkaar in gesprek over de ambities, democratische legitimatie en de uitvoeringskracht van de regionale samenwerking in RNOB. Meer uitgaan van onze eigen kracht is het devies.

 

Transformative change

Samen werken we aan goed leven, wonen en werken in Noordoost-Brabant. Maar hoe doen we dat in een wereld om ons heen die momenteel sterk verandert? Gastspreker Floris Alkemade, voormalig Rijksbouwmeester, spreekt van een ‘transformative change’: een diepgaande en fundamentele verandering in de sociale, economische en technologische structuren van onze samenleving. 

 

Deze diepgaande verandering brengt kansen maar ook onzekerheden met zich mee. Denk aan de gevolgen van klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit, nieuwe ziekten en internationale spanningen. Tezamen met sociale verschuivingen door toenemende vergrijzing, meer eenpersoonshuishoudens, individualisering en het verdwijnen van de verzorgingsstaat, betekent dat veel nieuwe uitdagingen voor de regionale samenwerking. Niet alleen voor overheden maar ook voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Onderscheidend karakter 

Het gevoel van saamhorigheid vormt een belangrijke basis voor regionaal samenwerken: “Regio’s onderscheiden zich door het landschap, cultuurhistorie, het economisch profiel en de cocktail van maatschappelijke, economische en ecologische opgaven. Deze diversiteit is de kracht van de regio’s. Daarom is het belangrijk om je eigen onderscheidende karakter te versterken”, aldus Floris. 

“Regionaal samenwerken is balanceren tussen ambitieniveau, democratische legitimatie en uitvoeringskracht."

Tafelgesprekken

Na Floris’ inspirerende inleiding gaf Jack Mikkers, voorzitter van RNOB, de aftrap voor de tafelgesprekken: “Regionaal samenwerken is balanceren tussen ambitieniveau, democratische legitimatie en de uitvoeringskracht – ofwel mensen en middelen.” 

 

Over deze balans gingen de bestuurders in groepjes met elkaar in gesprek. De belangrijkste uitkomsten waren in ’t kort:

  • De kracht van de regio (h)erkennen en beter benutten, wat maakt ons bijzonder?
  • Nog meer in elkaar verdiepen 
  • Focus aanbrengen in de samenwerkingsopgaven
  • Duidelijkheid geven over elkaars rollen en bijdragen
  • Meer improviseren, ruimte laten voor het experiment (bestuursstijl)

 

De uitkomsten van deze Bestuurlijke Regioheidag worden ingebracht bij het schrijven van het nieuwe samenwerkingsconvenant 2025-2028.


Meer over: Organisatie