Op weg naar een nieuw programma Natuur en Landschap
21 november 2023

De gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant gaan actiever inzetten op behoud en versterking van natuur en landschap in de regio. Tijdens de RNOB Regiodag van 12 oktober jl. hebben de betrokken wethouders ingestemd met de nieuwe Agenda Natuur en Landschap.

delen

Deze Agenda schetst de kaders voor een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma Natuur en Landschap. Want door de biodiversiteitsopgave en ontwikkelingen zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de verstedelijkingsstrategie en het Ruimtelijke Voorstel RNOB, is de urgentie om het huidige programma Natuur en Landschap te actualiseren alleen maar groter geworden. 

 

Natuur, wonen en gezondheid

Noordoost-Brabant wil een aantrekkelijke regio zijn met ruimte voor een sterk netwerk van natuurgebieden en aansluitende groene (landbouw)gebieden; een regio met kwaliteit voor natuur en mens, voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. De regionale groenstructuur moet meegroeien met de toenemende verstedelijking. Daarom gaan de gemeenten en waterschappen in RNOB de komende jaren de groen-blauwe identiteit van de regio versterken. Met natuur, wonen en gezondheid als belangrijke thema’s. 

Verbindingen 

Een van de speerpunten van de Agenda is het verbinden van natuurgebieden, zowel binnen als naar buiten de regio. Voor het realiseren van deze robuuste verbindingen worden kansen gezien voor onder andere tiny houses, dagrecreatie en natuurinclusieve landbouw. Ook willen gemeenten en waterschappen samen inzetten op gebieden zonder Natura 2000-status, agrarische natuur en overgangsgebieden.

Volgende stap

Nu de Agenda Natuur en Landschap bestuurlijk is vastgesteld, gaan de gemeenten en waterschappen samen aan de slag met een regionaal uitvoeringsprogramma Natuur en Landschap. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten bij andere lopende processen, zoals het Brabants Programma Landelijk Gebied en de ruimtelijke puzzel, om opgaven landschappelijk goed in te passen. Want samenwerken aan de opgaven voor natuur en landschap is alleen zinvol in samenhang met de andere opgaven in het landelijk gebied, zoals stikstof, transitie van de landbouw en klimaatadaptatie.

 

De bestuurders kijken terug op een goed proces met grote bestuurlijke betrokkenheid. Naar verwachting is het uitvoeringsprogramma in het tweede kwartaal van 2024 gereed.


Meer over: Natuur en landschap