Samenwerken aan een ruimtelijk voorstel
25 mei 2023

We krijgen in Nederland te maken met steeds complexere opgaven die allemaal een beroep doen op de schaarse ruimte. De wooncrisis, de stikstofcrisis en het risico op wateroverlast door extreem weer zijn maar enkele voorbeelden die deze complexiteit illustreren. 

delen

Om dit alles in goede banen te leiden, is een andere rol van de overheid nodig. Overheden moeten weer gaan sturen op de ruimtelijke ordening. Dat begint bij de Rijksoverheid (zie kamerbrief), die deze opgave sterk gekaderd doorlegt naar de provincies. De provincies gaan hier vervolgens samen met de regio’s aan de slag.

 

Werkateliers

In Brabant werkt de provincie samen met de vier Brabantse regio’s aan een provinciaal ruimtelijk voorstel. Dit voorstel moet in eerste aanzet op 1 oktober a.s. gereed zijn. In diverse werkateliers wordt de inhoud van verschillende al lopende trajecten met een ruimtelijke weerslag samengebracht en met elkaar geconfronteerd.

 

Op 16 mei jl. hebben de programma-regisseurs van RNOB deelgenomen aan een werkatelier over het provinciale ruimtelijk voorstel. In dit atelier lagen kaarten van verschillende grote ruimtelijke opgaven op tafel. De deelnemers konden deze kaarten aanvullen en aanscherpen. Door deze manier van samenwerken, ook tussen de programma’s van RNOB, ontstaat een goed integraal beeld van de opgaven voor Noordoost-Brabant.  

Ruimtelijk voorstel RNOB

Om als RNOB een goede bijdrage te kunnen leveren aan het ruimtelijk voorstel van de provincie Noord-Brabant én om zelf een scherp beeld te krijgen waar opgaven lijken te knellen en waar ze elkaar kunnen versterken, werken gemeenten en waterschappen ook aan een ruimtelijk voorstel voor RNOB. Dit voorstel kan dienen als bouwsteen voor het provinciale traject en helpt ons als regio om scherpere keuzes te maken.

 

De Zwarte Hond, een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en strategie, gaat RNOB in dit traject ondersteunen. In het bijbehorende proces is de balans gezocht tussen breed ophalen en niet te veel druk leggen op de agenda’s en tussen snelheid in besluitvorming en het creëren van draagvlak onder bestuurders. De komende periode zullen we u blijven informeren over de voortgang van het ruimtelijk voorstel RNOB.