Regio Deal update december 2023
14 december 2023
delen

Nieuws vanuit de organisatie

Donderdag 23 november jl. kwamen de projectleiders van de Regio Deal Noordoost Brabant bijeen om ervaringen uit te wisselen over ‘schurende’ samenwerking. Wat kun je doen om processen weer de gewenste richting in te krijgen? Nieuwe projectleiders in het overleg hebben hun aanpak toegelicht en met iedereen kennisgemaakt.

 

Twee interessante publicaties over Brede Welvaart zijn onlangs gepresenteerd.

  • Jaarlijkse regionale monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau Statistiek. In deze monitor worden 42 indicatoren gebruikt om de brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’ in kaart te brengen voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden waaronder Noordoost Brabant. Samen geven deze 42 indicatoren een breed beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale kwaliteit van leven. Over de jaren 2015-2022 is er sprake van veel positieve trends.

    Er zijn veel meer groene dan rode spaken in het wiel. De buitenste rand geeft het verschil aan ten opzichte van vorig jaar. Opvallend hier zijn de rode scores het thema gezondheid. Dit is overigens niet verrassend. Bij het opstellen van de een nieuwe Regio Deal aanvraag, werd het thema gezondheid vaak genoemd en Samen Gezond is als pijler daarom opgenomen. Slechts op één indicator scoren we in de laatste regionen, tevredenheid met vrije tijd staat de regio op plek 35 van de 40 regio’s. Het hoogst scoort de regio met plek 2 met werkloosheid. Er is met 3% sprake van een zeer lage werkloosheid. 

 

 

  • Longread ‘Lijnen van verschil’ van Brabant Kennis. Dit is een update van het onderzoek ‘Mind the gap’ van zeven jaar geleden om opnieuw de ongelijkheid in Brabant in kaart te brengen. Het rapport bevat drie aanbevelingen voor provinciaal beleid:
    1. Wees alert op groeiende Oost-West tegenstellingen in Brabant. De scheidslijn lijkt steeds groter te worden op diverse aspecten. De onderzoekers plaatsen daarbij de kanttekening dat het goed is om te beseffen dat verschillen binnen de beide delen even groot of groter kunnen zijn dan tussen west en oost.
    2. Spreek niet te makkelijk van een kloof tussen stad en platteland.
    3. Meer aandacht is nodig voor jongeren en jongvolwassenen. Uit de data-anlyse springt deze groep er negatief uit. In de nieuwe Regio Deal aanvraag richt de pijler ‘Samen blijven’ zich op deze doelgroep.

 

Nieuws vanuit de pijlers

Lees hier het laatste nieuws uit de drie pijlers Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken. 


Meer over: Regio Deal