Op weg naar een Regio Deal (5)
01 juni 2020

Op 14 februari jl. kregen we het goede nieuws: het Rijk kent 10 miljoen euro toe voor een Regio Deal. De aanvraag voor deze deal was in december 2019 ingediend door Regio Noordoost Brabant samen met AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, OndernemersLift+ en Provincie Noord-Brabant.

delen

Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant
“Er is een positieve beweging in de regio op gang gebracht die nodig is om deze deal te sluiten. De huidige corona-crisis kan daarbij juist een impuls zijn om de bestaande transities te versterken en zo bij te dragen aan de brede welvaart in onze regio. Daarbij is het goed om ons te richten op de behoeften van de toekomstige generaties en om hen te betrekken bij de uitvoering van de Regio Deal. Door deze transities centraal te stellen, wordt ook de positie van agrifood als cruciale sector in de regio versterkt. Innovaties in deze en andere sectoren staan dan ook in het teken gesteld van deze transitieopgaven. Daarmee zijn transitie en innovatie twee zijden van dezelfde medaille.”

 

Snel na de bekendmaking kwamen de dealmakers van het Rijk naar onze regio om gezamenlijke afspraken te maken over het proces, de inhoud en de organisatie van de Regio Deal. Sindsdien wordt er met veel enthousiasme maar wel onder flinke tijdsdruk aan de Regio Deal gewerkt. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Bovendien konden en kunnen we elkaar sinds de corona-uitbraak in maart minder gemakkelijk ontmoeten.

Het is inmiddels juni 2020. De afgelopen vier maanden –is door vele mensen hard gewerkt aan het sluiten van de Regio Deal Noordoost Brabant. We bevinden ons nu in de eindfase van de onderhandelingen met het Rijk en verwachten er vóór 1 juli uit te zijn.


Projecten met regionale impact
De projecten die bij de aanvraag van de Regio Deal zaten, opgewerkt tot het niveau van de Regio Deal. Dit zijn projecten die een impuls geven aan de brede welvaart van de regio. Hier zitten onder andere succesvolle lokale projecten bij die nu regionaal uitgerold gaan worden. De belangrijkste thema’s van deze projecten zijn vitalisering van het buitengebied, weerbaarheid van de regio, transitie van de landbouw, verduurzaming van voedselproductie, digitalisering en de banen van de toekomst. In deze projecten werken ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners uit de regio met elkaar samen, de ‘streekholders’.


Organisatie
Het sluiten van een Regio Deal is een ingewikkeld proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Om dit in goede banen te leiden, is een (tijdelijk) programmateam opgericht. Er is veel en goed werk verricht door de betrokken projectleiders vanuit diverse gemeenten, waterschappen, provincie, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en OndernemersLift+ en door de zogenaamde alliantiemakelaars. Zij hebben in korte tijd de projecten aangescherpt, verbonden en startklaar gemaakt voor uitvoering na de zomer. Zij hebben ook gezorgd dat de verantwoordelijke bestuurders betrokken zijn. Daarnaast hebben provincie en het rijk volop meegedacht. Tijdens het gehele proces werden én worden we begeleid door bureau BMC onder leiding van Koos de Groot, die de rol van programmamanager vervult.

 

Het DB+ neemt de besluiten over het proces en de inhoud van de Regio Deal. Het DB+ bestaat uit het Dagelijks bestuur van Regio Noordoost Brabant, aangevuld met de partners van de Regio Deal. In het DB+ zijn de gemeenten en waterschappen vertegenwoordigd, o.a. door de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s). De voorbereiding van het DB+ gebeurt vanuit het Directeurenoverleg. In dit overleg zijn Regio Noordoost Brabant, de provincie en de triple helix organisaties vertegenwoordigd. Het Rijk neemt hieraan deel als adviseur. 

 

Eind mei zijn er extra poho’s georganiseerd om de aanpak en alle projecten te bespreken voordat deze bij het Rijk konden worden ingediend. De poho’s waren positief over de aanpak van de Regio Deal en hun inbreng is via de voorzitters van de poho’s betrokken bij de besluitvorming in het DB+.

 

Afstemming met het Rijk
Alle regionale partners zijn samen en in goed overleg met het Rijk tot een samenhangend geheel van doelen, actielijnen en aanpak voor Noordoost-Brabant gekomen. Bestuurders uit de regio én van de provincie hebben hun waardering uitgesproken over de aanpak en insteek van de Regio Deal.

 

Maar we zijn er nog niet. Momenteel worden deze besproken met de verschillende departementen van het Rijk en zal een definitieve verdeling van de rijksbijdrage over de pijlers en actielijnen worden gemaakt. De komende weken gaan we de reacties van het Rijk verwerken. Intussen werken we ook door aan de afspraken tussen regio, provincie en rijk over de uitvoering van de Regio Deal. Deze worden in een convenant vastgelegd. Het convenant moet eind deze maand worden ingediend zijn bij het Rijk.


Meer over: Regio Deal