Op weg naar een Regio Deal (4)
28 mei 2020

Regio Deals zijn samenwerkingen tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. In een Regio Deal werken Rijk en regio samen als gelijkwaardige partners aan een betere woon- en leefomgeving (‘brede welvaart’) voor inwoners en ondernemers in de regio.

delen

De Regio Deal Noordoost Brabant wordt opgezet als een overeenkomst tussen het Rijk (vijf departementen), provincie Noord-Brabant en de regionale samenwerkingsverbanden Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en OndernemersLift+. In een convenant worden meerjarenafspraken gemaakt over de uitvoering van projecten, beoogde resultaten, monitoring van de voortgang en de inzet van middelen. Het gaat hierbij niet alleen om financiële middelen, maar bijvoorbeeld ook om kennisdeling of experimenteerruimte.

Wat is onze aanpak?
Onze gezamenlijke ambities, projecten en doelstellingen voor onze regio hebben we ingedeeld in drie pijlers: ‘Goed leven’, ‘Fijn wonen’ en ‘Anders werken’. Alle projecten in deze pijlers worden gelijktijdig en in samenhang met elkaar uitgevoerd. Hierdoor zorgen de pijlers samen voor een kantelpunt dat noodzakelijk is om het tij in Noordoost-Brabant te keren. Deze aanpak gaat tot verdere versnelling, verbinding en vermenigvuldiging leiden. Tot een beweging die niet is te stoppen. Regio, provincie en rijk trekken hierbij zoveel mogelijk samen op als één overheid. De inzet is dat die beweging ook doorgaat na deze periode.


De drie pijlers

Goed leven – verbeteren van het blijfklimaat
Wij geven een impuls aan de leefbaarheid en vitaliteit van de mozaïek van steden, dorpen en het platteland dat Noordoost-Brabant zo kenmerkt door te zorgen voor voldoende voorzieningen en ontwikkelmogelijkheden voor inwoners. We begeleiden mkb’ers, scholen en organisaties naar het werken van morgen. Want door de transities verdwijnen er banen en komen er nieuwe bij die vragen om andere vaardigheden. Met de juiste faciliteiten behouden we het talent en daarmee bedrijvigheid voor de regio.

 

Fijn wonen – slim inrichten van de leefomgeving

Klimaatverandering, energietransitie, een goede bereikbaarheid en de omslag naar kringlooplandbouw vragen om een andere inrichting van onze omgeving. We verbeteren de kwaliteit van lucht, water en bodem als fundament voor een fijn en gezond woon- en (ver)blijfklimaat. Met nieuwe manieren van voedsel produceren, die in balans zijn met mens, dier en omgeving, leggen we de basis voor een leefomgeving met een duurzaam perspectief.

 

Anders werken – ontwikkelen van een nieuw economisch perspectief

We maken de omslag naar voedselketens die precies, circulair, waardevol en verbonden zijn. We realiseren nieuwe verdienmodellen in de agrifood door de slimme toepassing van nieuwe kennis en (digitale) technologieën, die ons helpen om kringlopen te sluiten. Door hechte samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden creëren we nieuwe bedrijvigheid. Zo geven we een positieve impuls aan de economie én aan gezonde en fijne woon- en leefomgeving. Dit gaan we doen onder het motto “Aan de slag met Goed leven, Fijn wonen en Anders werken”.

 

Zo bouwen regio, provincie en Rijk samen aan een vitale regio voor huidige en toekomstige generaties. Waar mensen en bedrijven graag naar toe komen én blijven. Met wendbare en weerbare inwoners en bedrijven, klaar voor de banen van de toekomst. En waar het maken van ons voedsel, onze economische kracht, opnieuw een gewaardeerd onderdeel is van wonen, leven en werken. Een regio om trots op te zijn! 

Wat is de impact van de Regio Deal?
De Regio Deal zelf beslaat slechts de periode tot en met 2023, maar onze insteek is dat de Regio Deal gaat zorgen voor een langdurige en positieve impact voor de regio, voor inwoners en bedrijven. Economisch, ecologisch en maatschappelijk. Nu al heeft het proces een belangrijk impuls gegeven aan de onderlinge samenwerking, zowel binnen de regio als met het Rijk en de Provincie. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze aanpak en alle projecten in de afgelopen periode een mooie kwaliteitsslag hebben gemaakt. De Regio Deal sluit hiermee naadloos aan op de agenda’s van Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en OndernemersLift+.


Meer over: Regio Deal