Korte terugblik Regiodag 30 november 2023
15 december 2023

Tijdens deze Regiodag bespraken bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere verduurzaming van bedrijventerreinen, startup ecosysteem, mobiliteit in relatie tot wonen en ruimte, multimodaal mobiliteitspakket, ruimtelijk voorstel RNOB en de hervorming van de arbeidsmarktstructuur in Noordoost-Brabant.

delen

Portefeuillehoudersoverleg Economie

De bestuurders bespraken het eindrapport van adviesbureau VNO NCW Co-Creatie. Het rapport geeft handreikingen om met verduurzaming van bedrijventerreinen aan de slag te gaan. De meest urgente uitdaging is de beschikbare energie en netcongestie. De bestuurders gaan hiervoor de lobby richting provincie en rijk intensiveren. Verduurzaming houdt ook vergroening van de terreinen, watermanagement en duurzame mobiliteit in. Goed parkmanagement is essentieel om daarvoor concrete stappen te zetten. De gemeenten zullen het rapport delen met lokale ondernemers(verenigingen). Daarnaast zullen ze lokale best practices uitwisselen, waaronder het project 'De Grote Oogst'. In 2024 wordt gewerkt aan gezamenlijke spelregels voor de regio.

 

Andere besproken onderwerpen waren onder andere:

  • Het besluit om het Startup-ecosysteem voor Noordoost-Brabant, het regionale ondersteuningsprogramma voor startups, te starten. Hierbij wordt een mogelijke samenwerking met Brainport verkend. AgriFood Capital gaat het programma uitvoeren en een kwartiermaker zoeken. 
  • ZZP Boost, het regionale ondersteuningsprogramma voor zzp’ers, gaat zich in 2024 richten op het ondersteunen van (mogelijk) kwetsbare zzp’ers.
  • Het werkplan Economie 2024 is vastgesteld met onder andere inzet op startups, zzp’ers en verdere verduurzaming van bedrijventerreinen.
     

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Mobiliteit en Wonen

In dit overleg stond mobiliteit in relatie tot ruimte en wonen centraal. Gedeputeerde Stijn Smeulders gaf een terugkoppeling over het landelijke Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 9 november. Vanuit het Mobiliteitspakket A2 en het regionaal Multimodaal MobiliteitsPakket blijft RNOB werk maken van fileproblematiek A2 Deil-Vught. Voor de aanpak van het knelpunt A50 Bankhoef-Paalgraven wordt gewacht op het nieuwe kabinet.

 

Daarnaast zet RNOB in 2024 in op de dorpenstrategie. Dit is de aanpak om (centrum)dorpen en landelijke kernen in de regio duurzaam vitaal en leefbaar te houden. Wethouder Antoinette Maas (Land van Cuijk) is de bestuurlijk trekker. 

 

Verkeersveiligheid is een urgente opgave voor Noordoost-Brabant, vooral omdat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt. In het nieuwe Brabants VerkeersveiligheidsPlan 2024-2028 werken de samenwerkende partners aan een veilig en goed leefklimaat in steden en dorpen.

 

Gecombineerd portefeuillehoudersoverleg Duurzame leefomgeving - Economie - Ruimte, Mobiliteit en Wonen 

Nederland staat voor belangrijke uitdagingen als het gaat om de verdeling van vele ruimtevragende opgaven over de beperkte ruimte die er is. Te denken valt aan woningbouw, klimaatmaatregelen, transitie van de landbouw en het buitengebied, natuur en energie. Om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te verdelen, bereidt het Rijk de Nota Ruimte voor. De provincies leveren daar bouwstenen voor aan. In Brabant gebeurt dat via het Ruimtelijk Voorstel Brabant. 

 

Provincie en RNOB werken goed samen aan een Ruimtelijk Voorstel Brabant dat op 19 december 2023 bij het Rijk ingediend moet zijn als bouwsteen voor een nieuwe Nota Ruimte van het Rijk. De provincie liet zien hoe zij de bestuurlijke reactie van de regio én onze regionale bouwsteen in de vorm van het Ruimtelijk Voorstel RNOB op het eerste concept heeft verwerkt. 

 

Provincie en RNOB bundelen nu hun krachten en trekken als één team op richting het Rijk. Samen met de andere Brabantse regio’s. De regio presenteerde hoe zij dit vervolg ziet, want ook de komende maanden blijft er veel tijdsdruk op dit belangrijke ruimtelijke proces zitten. Er is vertrouwen bij de aanwezige bestuurders om snel van start te gaan met het vervolg op het Ruimtelijk Voorstel RNOB in de vorm van een Ruimtelijke Koers (2050). Deze kan dienen als basis voor overleg met het Rijk over de Nota Ruimte en als basis voor het Brabants Programma Landelijk Gebied. Om gemeenteraden en algemeen besturen nader te informeren is een raadsinformatiebrief gemaakt die via de colleges en DB-waterschappen is gedeeld. 

 

Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt

Het centrale thema was de landelijke hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Deze hervorming moet de dienstverlening integraal toegankelijk maken voor iedereen die dat nodig heeft. De behoefte van de werkende, werkzoekende en werkgever staat hierbij centraal. Op 1 januari 2026 moet de nieuwe structuur staan. 

Het ministerie van SZW heeft inmiddels een veranderingstraject in gang gezet. Het plan is om een landelijk beraad in te richten. Noordoost Brabant Werkt is daarin vertegenwoordigd door wethouder Marianne van der Sloot ('s-Hertogenbosch). Er zijn twee werkgroepen opgezet, één gericht op governance en één op dienstverlening. In april 2024 komt hier een Kamerbrief over met internetconsultatie. 

Inge Willems,manager Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, lichtte de door de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf gewenste doorontwikkeling van het 1Werkcentrum toe. Hier kunnen alle inwoners en werkgevers uit Noordoost-Brabant terecht met vragen over werk en personeel. Het Leerwerkloket, het Regionale Mobiliteitsteam en het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (vanaf medio 2024) zullen hierin opgaan. De naam ‘Werkgeversservicepunt’ gaat verdwijnen maar de werkorganisatie blijft wel bestaan. Binnen het 1Werkcentrum komen twee pijlers, een gericht op werkzoekenden en een gericht op werkgeversdienstverlening. De stuurgroep Regionaal Werkbedrijf wordt eindverantwoordelijk voor het 1Werkcentrum. 

 

Andere besproken onderwerpen waren onder andere:

  • Het actieplan  “Talent voor de Energietransitie”
  • Arbeidskrapte en de acties rondom onbenut arbeidspotentieel
  • Financiering van het programma van Noordoost Brabant Werkt