Kennisdeling is troef bij Regio Deal Noordoost Brabant
28 april 2023

Deze maand stond bol van het kennis delen tussen én over de projecten van Regio Deal Noordoost Brabant. Dat gebeurde tijdens de halfjaarlijkse projectleidersbijeenkomst, op een landelijke Regio Deal Inspiratiedag van het ministerie van BZK en bij twee informatiebijeenkomsten in de regio over de aanvraag van de Regio Deal vijfde tranche. 

delen

Inwoners betrekken bij de projecten 

De halfjaarlijkse projectleidersbijeenkomst van Regio Deal Noordoost Brabant vond deze keer plaats bij Smaakcentrum Cuijk in Linden. Esther Horsten, zakelijk manager van Stichting Smaakcentrum, trapte de bijeenkomst af met een toelichting op het project Keukenkanjers. “Een gezonde toekomst begint met kennis over gezonde voeding.”  

Tijdens de projectleidersbijeenkomsten staat het delen van ervaringen, opbrengsten en leerpunten centraal. Na de toelichting op Keukenkanjers deelde een aantal projectleiders hun dilemma’s over het bereiken van nieuwe doelgroepen bij het opschalen van hun projecten. Van collega-projectleiders kregen zij verschillende bruikbare tips. 

Tot slot gingen projectleiders van SPARK Makers Zone, Nieuwe perspectieven voor boeren, GreenTech Park Brabant en Direct Energie uit Mest met elkaar in gesprek over de urgentie, inzichten en zichtbaarheid van de resultaten. Deze projecten zitten in de eindfase.

 

Landelijke Inspiratiedag BZK

Op 12 april jl. organiseerde het ministerie van BZK een inspiratiedag voor de regio's die in de dealmakersfase zitten (vierde tranche) of een propositie voorbereiden voor de vijfde of zesde tranche.

In een zestal workshops deelden regio’s van lopende deals hun ervaringen en behaalde resultaten. Het team van Regio Deal Noordoost Brabant organiseerde op verzoek van het ministerie de workshop ‘Samenwerken rondom duurzaamheid’. Hierin stonden samenwerken met en ondersteuning van ondernemers centraal. 

 

Kennisdeling
“In onze Regio Deal is kennisdeling troef”, aldus Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant. Daarom worden in Noordoost-Brabant op partnerniveau maar ook binnen de projecten regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en verbindingen tussen projecten te maken. Een voorbeeld van kennisdeling is de Kansenkaart.” 

Mens centraal

Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, legde uit hoe de ontwikkelorganisatie vanuit de behoeften van ‘verschilmakers’ werkt. Dit kunnen ondernemers zijn maar ook onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. “In de Regio Deal staan niet de projecten in het middelpunt. Projecten produceren immers geen duurzaam voedsel en zorgen voor een gezonde leefomgeving. Mensen wel. Dus blijf de mens centraal stellen."

In een Regio Deal project wordt de ondersteuning van mensen georganiseerd om de welvaart in de regio op een hoger peil te brengen. "Met concrete programma’s, projecten en tools.”

 

AgroProeftuin de Peel

Een mooi voorbeeld van deze benadering, is het Regio Deal project AgroProeftuin de Peel. Dit innovatieconsortium, geleid door AgriFood Capital, ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar kringlooplandbouw. “De ondernemers, echte pioniers, zijn actief betrokken bij de opzet en uitvoering van AgroProeftuin de Peel”, aldus Roel. “Door nauw met ondernemers samen te werken, kunnen we de juiste faciliteiten bieden en creëren we eigenaarschap.”

 

De gereedschapskist van AgroProeftuin de Peel voor agrarische ondernemers bestaat inmiddels uit kennissessies, subsidieregelingen, testfaciliteiten op een centrale proeflocatie en ondersteuningsmogelijkheden bij proeven op locatie bij de ondernemers zelf. Roel: “Maar het belangrijkste is wel dat we vanuit de proeftuin mensen beschikbaar hebben die ondernemers met ideeën begeleiden. Zij zorgen ervoor dat het idee uitgewerkt kan worden tot een concreet plan met de benodigde ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld doordat studenten of onderzoekers metingen uitvoeren.” 

 

Regio Deal vijfde tranche informatiebijeenkomsten

Op 17 april jl. organiseerde het Regio Deal Noordoost Brabant team twee informatiebijeenkomsten over de aanvraag van een volgende Regio Deal in de vijfde tranche. Nagenoeg alle gemeenten uit de regio waren hierbij vertegenwoordigd. 

 

De Regio Deals zijn onderdeel van de portefeuille van het Ministerie van BZK. Minister Hanke Bruins-Slot is de verantwoordelijke minister van dit instrumentarium om de brede welvaart in regio’s te ondersteunen. Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant, gaf een toelichting op het proces van propositie en aanvraag (december 2022-november 2023), besluit kabinet (februari 2024), dealmaking (februari-juli 2024) en uitvoeringsfase (vanaf augustus 2024). Het centrale thema wordt ‘Goei Leven’, daaronder komen drie pijlers: Leefbaarder, Gezonder en Inclusiever. 

“Wij scoren op Brede Welvaart als regio over het algemeen goed”, legde Karin uit. “Maar bereikt die welvaart wel iedereen? We zijn nu op zoek naar voorstellen waarbij inwoners in beweging worden gebracht om het ‘Goei leven’ in onze regio te behouden.”  Over de huidige Regio Deal zei Karin: “Er heerst grote tevredenheid over de huidige Regio Deal in onze regio. Niet alleen leidt de samenwerking tot meer en betere contacten tussen de gemeenten maar ook tussen de verschillende overheidslagen. Er wordt veel van elkaar geleerd. Deze bijvangsten zijn minstens zo belangrijk als de projectresultaten. We willen er daarom graag mee verder.”

Regio Deal vijfde tranche: Leefbaarder, Gezonder, Inclusiever

Het ‘Goei Leven’, wat zo kenmerkend is voor de regio Noordoost-Brabant, staat onder druk. Er heerst een breed gevoel van achteruitgang van de samenleving. Mensen begrijpen elkaar steeds minder. Er zijn zorgen over de gezondheid van onze inwoners. De verschillen tussen sociaal economische posities worden groter. Steeds meer voorzieningen verdwijnen uit de (kleine) kernen. Dat willen we kantelen. We willen nú actie ondernemen en extra investeren in onze inwoners en samen de leefomgeving verbeteren. Samen werken we aan een regio die leefbaarder, gezonder en inclusiever is. Meer weten? Stuur een mail naar regiodeal@rnob.nl.

 

Alliantiemakelaars 
Voor de vijfde tranche zijn drie alliantiemakelaars (= aanspreekpunten) benoemd, één voor elke pijler. Zij zijn het aanspreekpunt en vraagbaak voor nieuwe projecten:


Meer over: Regio Deal