Impressie regiobrede raadsledenbijeenkomst 13 april
26 april 2022

Op 13 april was het volle bak in De Verspillingsfabriek in Veghel. Zo'n 180 (nieuwe) raadsleden kwamen bij elkaar om kennis te maken met elkaar en met verschillende samenwerkingsverbanden in de regio Noordoost-Brabant. Ook RNOB was van de partij, vergezeld door AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt. 

delen

Meer grip
Regionaal samenwerken vraagt onder andere om op een andere manier naar de belangen van de eigen gemeenten te kijken. Hoe krijg je meer grip op de regionale samenwerking, is een veelgehoorde vraag van raadsleden. De raadsleden Jesse Jansen (Bernheze) en Jeanne van Eert (Boekel)  hadden een paar praktische tips: "Lokale regiotafels helpen om meer begrip voor en meer invloed te krijgen op regionale samenwerkingen. Pak als raadslid je verantwoordelijkheid en neem bijvoorbeeld actief deel aan klankbordgroepen."

Rol van de raden 
René Peerenboom, regiomanager RNOB vertelde die avond onder andere over de rol van de raden in RNOB: “De gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen bepalen welke opgaven we samen oppakken en leggen die vast in een Samenwerkingsagenda. Een soort regionaal coalitieakkoord. De raden en algemene besturen zijn het hoogste orgaan. Zij komen ook bij elkaar om de gezamenlijke agenda te bespreken en waar nodig aan te passen. 

Deze agenda wordt gevuld vanuit de lokale opgaven. "De colleges zorgen samen voor de uitvoering van de agenda", vervolgt René. "De raden zien toe op de uitvoering aan de hand van jaarplannen en Jaarverslagen en gaan hierover in gesprek met hun colleges. De Klankbordgroep Raadsleden (twee afgevaardigden per raad) adviseert over de aansluiting van de raden bij RNOB en hoe raden zo goed mogelijk in hun positie te houden.”

Samenwerking 
Vanuit de zaal werd de waardering uitgesproken dat ook de waterschappen bij RNOB zijn aangesloten. Dat is uniek in Nederland. Ook werkt RNOB samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen in andere samenwerkingsverbanden aan maatschappelijke en economische opgaven. Op het gebied van economie gebeurt dat in AgriFood Capital, op gebied van arbeidsmarkt is dat in Noordoost Brabant Werkt.

De bijeenkomst in de Verspillingsfabriek werd georganiseerd door de griffiers uit de regio. Richard Engelfriet leidde de avond in goede banen als avondvoorzitter. 

Tijdens de regiobrede raadsleden bijeenkomst konden de deelnemers kennis maken met de volgende samenwerkingsverbanden: Veiligheidsregio Brabant-Noord, GGD Hart voor Brabant, Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), de bestuurlijke samenwerking op het gebied van jeugd en RNOB. Ook kregen ze een toelichting op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).