Door samenwerking ontstaan kansen
25 februari 2022

Hoe kunnen we de inwoners van de regio Noordoost-Brabant een duurzaam toekomstperspectief geven? Hoe zorgen we voor een brede welvaart? Volgens Monique Hootsmans, Dealmaker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor o.a. de regio Noordoost-Brabant, is daar maar één antwoord op: Samenwerken! 

delen

Want door samenwerking ontstaan kansen. Je kunt kennis en ideeën uitwisselen, samen de schouders ergens onder zetten. Je kunt dingen versnellen en versterken. Samen kom je écht verder. 

 

Regio Deal Noordoost Brabant

Een mooi voorbeeld van samenwerking is de Regio Deal Noordoost Brabant. Hierin investeren regio, provincie en Rijk samen ruim 40 miljoen euro extra in de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant. Brede welvaart is het geheel van economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Brede welvaart is niet in geld uit te drukken, het gaat vooral om wat mensen voelen. 

 

Monique: “Zo’n vier jaar geleden waren de Regio Deals een relatief nieuw instrument. We kenden al wel de Greendeals, Woon Deals en City Deals. De Regio Deals werden in 2018 in het leven geroepen. Toen stelde kabinet-Rutte III een Regio Envelop van € 950 miljoen euro beschikbaar om de brede welvaart in regio’s te versterken. Want veerkrachtige regio’s maken samen een veerkrachtig land. Dit leidde tot 30 Rijk-regio samenwerkingen, waaronder die van RNOB.”

Monique weet het nog goed, want in een eerdere tranche kwam er al een voorstel vanuit Noordoost-Brabant voorbij. “Het eerste voorstel dat de regio indiende, werd niet toegekend. Als Dealmaker ben ik dan het aanspreekpunt en leg ik de regio uit waarom het voorstel het niet heeft gehaald. Het was toen vooral vanuit agrifood ingestoken en te weinig vanuit het perspectief van de brede welvaart. Samen kijken we dan hoe het anders kan.” 

 

En dat wierp zijn vruchten af, want in de volgende tranche werd op 14 februari 2020 (Valentijnsdag) een nieuw voorstel van RNOB wel goedgekeurd. Daarna werd deze uitgewerkt en is in juli 2020 de echte “deal” gesloten. 

 

Overhandiging Valentijnskaart van de regio aan het rijk voor het sluiten van de Regio Deal.

V.l.n.r. Roel Schutten (AgriFood Capital), René Peerenboom (RNOB), Marieke Bosch (LNV) en Monique Hootsmans (LNV)

Kruisbestuiving

Regio Deal Noordoost Brabant kwam tot stand in een bijzondere periode, waarin elkaar ontmoeten haast onmogelijk was. Ondanks corona wisten de partners elkaar toch goed te vinden en snel te schakelen. Monique: “RNOB wist het perspectief van welvaart te verbreden. Er is nog steeds een belangrijke rol voor agrifood als belangrijkste sector in deze regio, maar het totaal biedt nu een duurzaam toekomstperspectief. De projecten van de Regio Deal laten een duidelijke verbinding met economie, ecologie en sociale cohesie zien. Alleen wanneer je projecten in samenhang en gelijktijdig uitvoert, versterk je de brede welvaart. Het zorgt namelijk voor de benodigde kruisbestuiving binnen de regio. In deze Regio Deal is dat goed gelukt. De subtitel van de Regio Deal vat het mooi samen: “Aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken.”

"We zien een stevige regio die weet waar ze aan wil werken"

Regionale samenwerking vraagt om betrokkenheid

Er zijn behoorlijk wat criteria waaraan een Regio Deal moet voldoen. “We toetsen in Den Haag met alle betrokken departementen o.a. hoe de regio bestuurlijk in elkaar zit, of de regio een groot netwerk heeft, hoe partijen in de regio samenwerken, of projecten (snel) realiseerbaar zijn en bijdragen aan de toekomst van het gebied, of de regio voldoende middelen heeft voor cofinanciering en nog veel meer."

 

"Het criterium van cofinanciering is er niet zomaar", vervolgt Monique. "Het zorgt voor betrokkenheid, maar ook dat het iets van de regio zelf wordt. Het Rijk geeft een eenmalige impuls om die brede welvaart te versterken, maar daarna moet de regio op eigen houtje verder kunnen. Het Rijk heeft voor Noordoost-Brabant 10 miljoen euro ter beschikking gesteld. De rest investeert de regio zelf. Ook de provincie draagt bijna 10 miljoen bij. Dat laat al een enorme betrokkenheid vanuit de regio zien. Daar mag de regio trots op zijn.” 

 

Verbindingen leggen om samenwerking te versterken

Nu de Regio Deal in uitvoering is, draagt Monique vooral de rol van verbinder tussen Rijk, provincie en regio. “Ik breng partijen met elkaar in contact, betrek departementen van het Rijk bij projecten en volg de voortgang van de projecten. Dat doen we niet alleen aan de hand van voortgangsrapportages die de projectleiders bij ons aanleveren, maar we proberen ook die verbinding te zoeken door bijvoorbeeld werkbezoeken af te leggen. Zo heeft secretaris-generaal Jan-Kees Goet met een aantal afgevaardigden van het Ministerie van LNV op 14 februari jl. verschillende projecten bezocht. Het is goed om kennis te nemen van de praktijk en met elkaar de opgaven en uitdagingen van het gebied te bespreken. We zien een stevige regio die weet waar ze aan wil werken. En voor ons is deze casuïstiek weer belangrijk voor het maken van nieuw beleid”. 

 

Heb lef en gun elkaar wat

“Samenwerken vergt iets van je mindset. Om goed te kunnen samenwerken moet je breder durven te kijken dan je eigen dossier, project, werkomgeving of gemeentegrens. Daar is lef voor nodig én je moet elkaar iets durven te gunnen. Dat geldt niet alleen voor de Regio Deal partners, maar ook voor onze departementen. Ook wij moeten collega’s van andere departementen opzoeken en de samenhang vinden binnen projecten. Juist door breed te kijken, kun je oplossingen vinden waar alle betrokkenen wat aan hebben”, aldus Monique. 

 

Nawoord: 

Het nieuwe kabinet verlegt de coördinerende rol voor de Regio Deals van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. LNV zal zich meer gaan toeleggen op de transitie in de landbouw en de integrale gebiedsontwikkelingen (landbouw, natuur, etc). “Om deze reden blijft RNOB samenwerken met LNV en met Monique Hootsmans. We hebben een mooie basis gelegd om op verder te bouwen. Daarvoor zijn we Monique en andere LNV’ers dankbaar!”, aldus René Peerenboom, regiomanager RNOB.  

 

Monique Hootsmans studeerde in de jaren 80 landschapsarchitectuur aan de Wageningen University & Research. Hoe kun je landschappen vormgeven waar mensen wonen, werken en leven? Wat is de geschiedenis van een gebied en hoe gedragen ecosystemen zich? En hoe kun je landschappen versterken? Daar lag haar grootste passie.

 

In 1989 stond ze aan de start van het eerste klimaatbeleid bij het toenmalig ministerie van VROM en de gevolgen van verzuring en vermesting op de natuur. In 1997 ging ze aan de slag met natuur- en landschapsonderwerpen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Later zijn haar werkzaamheden verbreed naar de verduurzaming van de landbouw en de voedselproductie en hoe zich dat verhoudt tot de kwaliteit van het landelijk gebied en de groene ruimte in en om de stad. 

 

Sinds 2018 is Monique betrokken bij de Regio Deals als Dealmaker voor o.a. regio Noordoost-Brabant, Parkstad Limburg, Noord Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Voor alle Regio Deals is zij speciaal geïnteresseerd in hoe landschap en ruimtelijke kwaliteit aandacht kunnen krijgen en hoe bewoners uit de verschillende regio’s betrokken worden en zelf aan de slag gaan.


Meer over: Regio Deal